Provinciale erfgoedwerking


Roerend erfgoed

Sinds 1 januari 2018 is de provincie Limburg niet langer bevoegd voor het roerend erfgoed. Om die reden werd een gedeelte van de werking van PCCE overgeheveld naar de Vlaamse Overheid. Dit geldt onder meer voor Erfgoedplus, het depotconsulentschap en het museumconsulentschap.

Informatie over roerend erfgoed en het museumconsulentschap kun je voortaan terugvinden via www.kunstenenerfgoed.be.

Erfgoedplus

In uitvoering van het decreet van 18 november 2016 nam de Vlaamse Overheid onder meer de provinciale erfgoeddatabanken over (Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet). In een overgangsperiode (2018-2019) worden de mogelijkheden voor een eengemaakt systeem onderzocht.
Erfgoedplus is nog steeds te bereiken via www.erfgoedplus.be.

Erfgoedplus.be is een (zoek)website voor cultureel erfgoed in Limburg en Vlaams-Brabant. De provincies Limburg en Vlaams-Brabant en de stad Leuven werken hiervoor samen met allerlei erfgoedbeherende organisaties: musea, verenigingen, kerkfabrieken, bewaarbibliotheken, heemkundige kringen, …
Erfgoedplus.be verzamelt informatie over erfgoed. Al het erfgoed dat in de databank terecht komt, wordt op een gelijkaardige, gestandaardiseerde manier beschreven en wordt met elkaar gelinkt. Erfgoedplus.be is op die manier een knooppunt van erfgoedobjecten en hun gegevens.

Indien je hier als erfgoedvereniging of -organisatie gebruik van wil maken, neem je best contact op met Bart Bosmans: bart.bosmans@cjsm.vlaanderen.be.

Onroerend erfgoed

De provinciale erfgoedwerking is gebaseerd op drie principes:
• het verzamelen en raadpleegbaar maken van informatie en documentatie (wat was er?)
• het aanzetten tot een degelijk behoud en beheer (wat is er?)
• het stimuleren van een projecten – ontsluitingswerking (wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst?).

Het provinciebestuur hecht belang aan het cultureel erfgoed en wil de Limburger èn onze bezoekers bewust maken van onze rijke geschiedenis en van het belang om er goed zorg voor te dragen.

Om dit te bereiken hanteert de provincie Limburg deze drie doelstellingen:
• de verdere uitbouw van het PCCE tot een werkbaar en efficiënt kenniscentrum, trefpunt en steunpunt
• het overtuigen van beleidsverantwoordelijken, eigenaars en bewoners van het belang van cultureel erfgoed voor de kwaliteit van de leefomgeving
• het uitbouwen en begeleiden van een netwerk van erfgoedactoren, die in staat zijn hun erfgoed te beheren en te ontsluiten

Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed – PCCE

PCCE

Het PCCE geeft advies over alle aspecten van onroerend erfgoed van behoud en beheer over inpassing in ruimtelijke ordening tot publieke ontsluiting.

De opdracht van het PCCE bestaat er in
• aandacht te hebben voor het erfgoed waarvan het belang de gemeentegrenzen overschrijdt en dat beeldbepalend is voor de identiteit van een bredere regio
• het erfgoed te bekijken in een bredere context: bv. een monument staat niet op zich, maar in relatie tot de onmiddellijke en wijdere omgeving
• oog te hebben voor de samenhang tussen de verschillende soorten erfgoed: gebouwen, landschappen, voorwerpen, verhalen, gewoonten, gebruiken, …
• andere sectoren (toerisme, onderwijs, landbouw, …) te betrekken bij de uitwerking van acties en initiatieven binnen de Limburgse erfgoedwerking.

Voor behoud en beheer kun je terecht bij Monumentenwacht Limburg. Zie hieronder.

Voor andere aspecten van onroerend erfgoed kun je terecht bij de consulent onroerend erfgoed, Peter Bloemen: tel. 011 23 75 86 – e-mail peter.bloemen@limburg.be.

 

Provinciehuis

Dienst Onroerend Erfgoed, Directie Omgeving

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Telefoon: 011 23 75 75

E-mail: pcce@limburg.be.
Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Monumentenwacht Limburg


Dit is de provinciale poot van Monumentenwacht Vlaanderen vzw, en staat in voor het onderhoud van monumenten en niet-beschermd patrimonium. Zij voeren op verzoek bouwkundige of interieurinspecties van gebouwen uit.
De dienstverlening van Monumentenwacht richt zich in eerste instantie op het onderhoud van historisch waardevolle erfgoedobjecten.
De term ‘erfgoedobject’ kan betrekking hebben op o.a. gebouwen, klein historisch erfgoed (zoals kapelletjes, oorlogsmonumenten, graftekens), de interieurs met kunstvoorwerpen die inherent deel uitmaken van het erfgoedobject, vaartuigen, archeologisch erfgoed …

Monumentenwacht Limburg

Provinciehuis – Blok G

Willekensmolenstraat 140

3500 Hasselt

Telefoon: 011 23 75 91

E-mail: mowa@limburg.be

Cel Mijnerfgoed


Binnen het uitdragen van een streekgerichte en geïntegreerde aanpak inzake erfgoed wil de ‘Cel Mijnerfgoed’ een onverwacht museaal project realiseren op de mijnsite in Beringen, een sturende rol spelen in de realisatie van de voorstellen die in het ‘Masterplan Mijnstreek’ worden naar voor geschoven en een samenwerkingsverband uitbouwen met de verschillende erfgoedactoren en de mijnstreek, in samenspraak met het PCCE.
Een van de opdrachten van de Cel Mijnerfgoed is de opvolging en het overleg met de projectgroep be-MINE nv voor de realisatie van de herbestemming van de mijnsite in Beringen.

Cel Mijnerfgoed

Koolmijnlaan 201

3582 Beringen

De leiding is in handen van afdelingshoofd PCCE Sandro Claes (sandro.claes@limburg.be – tel. 011 23 75 69.
Het aspect inventarisatie wordt behartigd door Rik Dielkens (rik.dielkens@limburg.be – tel. 011 43 46 75.

Bibliotheek Hasselt Limburg


De erfgoedcollectie van de Bibliotheek Hasselt Limburg (de Collectie Limburgensia, de Collectie Oude Drukken en Handschriften en de Cultuurhistorische Collectie), is ondergebracht in het “Infopunt Erfgoed”. Vanuit erfgoedoogpunt is deze collectie bijzonder interessant. De collectie wil een zo volledig mogelijk overzicht bieden van alles wat er over Limburg is uitgegeven, wat door Limburgers is gepubliceerd en wat in Limburg tot stand is gekomen. De verzameling omvat oude kranten, tijdschriften, boeken en brochures, prenten, prentbriefkaarten, kiespamfletten, kiezerslijsten en documentatiemappen over bekende Limburgers. De collectie bevat ook tal van interessante documenten over de Mijnstreek.

Bibliotheek Hasselt Limburg

Martelarenlaan 17

3500 Hasselt

Meer info? www.limburg.be/pbl